VidCoder 3.16

VidCoder 3.16

VidCoder – Freeware –
VidCoder is a DVD/Blu-ray ripping and video transcoding application. It uses HandBrake as its encoding engine. VidCoder is a free software that can turn DVDs into videos for your laptop, iPhone and other devices. It is a free program that converts DVD's to video files in MP4 or MKV formats. It uses the Handbrake encoding engine but masks it in a more user-friendly interface. Features include instant source previews, small encoded preview clips, batch encoding, and the ability to pause and resume the encoding process.

Tổng quan

VidCoder là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi VidCoder.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VidCoder là 3.16 , phát hành vào ngày 12/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/01/2011.

VidCoder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

VidCoder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho VidCoder!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có VidCoder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại